Hoa Group nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam.

Bên dưới là tóm tắt sơ lược cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Việc đảm bảo người dùng Hoa Group có trải nghiệm an toàn, bảo mật và hiểu được thông tin cá nhân của mình được thu thập và xử lý như thế nào là vô cùng quan trọng đối với Hoa Group.

1. Hoa Group thu thập những thông tin gì?

Hoa Group thu thập các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ

Hoa Group thu thập thông tin có liên quan đến việc sử dụng trình duyệt mà bạn dùng để truy cập các dịch vụ của Hoa Group, cũng như các thông tin về cách thức bạn sử dụng và tương tác với chúng tôi hoặc các dịch vụ.

2. Hoa Group sử dụng các dữ liệu cá nhân được cung cấp như thế nào?

Hoa Group xử lý thông tin cá nhân của bạn cho một số mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Để liên hệ với bạn
 • Để quản lý tài khoản Hoa Group của bạn
 • Để xử lý giao dịch cho bạn
 • Để nâng cấp sàn giao dịch và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • Để cá nhân hóa quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi
 • Thông báo cho bạn các cập nhật có liên quan
 • Trả lời cho các câu hỏi của bạn

Hoa Group chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tuân thủ quy định pháp luật, để quản lý các hệ thống và tài chính, để điều tra, cũng như thực thi các quyền hiến định.

3. Ai có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi hạn chế việc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên chúng tôi theo từng thời điểm cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhất định theo nhu cầu công việc hoặc mục đích pháp lý. Bên thứ ba này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Cập nhật đối với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi

Vui lòng lưu ý rằng khi công nghệ, quy định pháp luật, cũng như hoạt động kinh doanh của chúng tôi có sự chuyển hóa, Hoa Group có thể cần phải cập nhật Chính Sách Bảo Mật theo từng thời kỳ. Theo đó, Hoa Group bảo lưu quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, và khuyến khích bạn đọc lại thông báo này cũng như Chính Sách Bảo Mật của Hoa Group theo định kỳ.

5. Các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân

Nếu bạn đã chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, bạn có quyền

(i) Hỏi các thông tin chúng tôi đã có về bạn

(ii) Đề xuất các thay đổi hoặc cập nhật trong Chính Sách Bảo Mật

(iii) Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Nếu bạn không muốn tiếp tục cho phép thu thập dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể rút lại sự đồng ý bằng cách thông báo bằng email đến Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, việc bạn rút lại sự đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, hoặc xử lý dữ liệu cá nhân có thể làm gián đoạn việc sử dụng các dịch vụ của Hoa Group.

6. Liên hệ với Hoa Group

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email linhtrangzila@gmail.com.